نمایش 1–12 از 18 نتیجه

The Essentials

الزامات (۱۰ مقاله از هاروارد)

۳۷,۰۰۰ تومان

On Leadership

رهبری (۱۰ مقاله از هاروارد)

۳۷,۰۰۰ تومان

On Strategy

تنظیم استراتژی (۱۰ مقاله از هاروارد)

۳۷,۰۰۰ تومان

On Change Management

مدیریت تغییر (۱۰ مقاله از هاروارد)

۳۸,۰۰۰ تومان

On Managing People

مدیریت افراد (۱۰ مقاله از هاروارد)

۴۱,۰۰۰ تومان

On Managing Yourself

مدیریت خود (۱۰ مقاله از هاروارد)

۴۳,۰۰۰ تومان